Contents

Title Updated Link to edit content
Bihisan mo ako ng sakto I-click ang mga tamang kasuotan ng isang food handler sa loob ng kusina. 2022/02/14 – 10:19
FFS Activity 6- I-click ang mga mali o hindi naaayon sa food safety practices. 2022/02/12 – 11:44
FFS Activity 1- Violations Inside the Kitchen 2022/02/12 – 08:33
Activity 5 - Cleaning and Sanitizing Ano Sa Palagay Niyo? Ayusing ang pag kakasunod-sunod ng mga hakbang sa paghuhugas ng mga kagamitan.I-drag ang Step number sa tamang larawan. 2022/02/11 – 09:58
FFS Activity 3- Benefits and Consequences of Food Safety 2022/02/12 – 00:56
Unabletocopy 2020/08/03 – 19:38
Find the spot reserve 2 2020/06/18 – 00:07
FFS Activity 4 - Ipasok ng tama sa loob ng chiller ang mga pagkain 2022/02/11 – 07:27
Reserved Memory Game 2020/06/06 – 03:31
Reserved Mix and Match 3 2020/06/06 – 03:30
Reserved Mix and Match 4 2020/06/06 – 03:30
Reserved Mix and Match 2 2020/06/06 – 03:30
FSCO Activity 6 Food Safety Performance Indicators 2020/06/13 – 05:38
FSCO BPI Scramble Words 2024/02/20 – 01:56
FoodSHAP Risk-based Food Inspection Activity 2022/05/18 – 03:28
FFS Activity 2 - Foodborne Illness 2022/02/10 – 11:11
Let’s review! Arrange the Logic Sequence of the Application of HACCP. 2020/05/29 – 23:56
DRAG AND DROP (HACCP TABLE) 2022/09/02 – 03:56
Let’s review! Group the hazards accordingly. 2020/05/29 – 17:42
HACCP SCRAMBLED WORDS 2020/05/25 – 09:58
Match the corrective actions to be taken with the violation from critical limit. 2020/05/29 – 11:11
Mix n Match 2020/05/18 – 10:06
HEADS UP AM 2020/05/27 – 14:21
HEADS UP PM 2020/05/18 – 03:14
Sound of wrong and correct answers 2020/05/10 – 03:42
Memory Game: IAFP Food Safety Icons 2021/11/03 – 10:44
Mix and Match 2020/05/18 – 10:01
Heads Up PM BFS element 7 - 13 2022/02/10 – 08:19
Heads UP PM 2020/05/05 – 09:39
Game Board 2021/11/02 – 09:26
Heads Up AM 2020/05/18 – 08:13